“AIS” ประเดิมจับมือ “สามเสนวิทยาลัย” มุ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของไทย

AIS ผลักดันหลักสูตรอุ่นใจ CYBER สู่การเป็นแบบเรียนเยาวชนประเดิมจับมือ “สามเสนวิทยาลัย” มุ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของไทยที่นักเรียนและบุคลากรมีทักษะดิจิทัล 100%

หลังจากที่ AIS ได้ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายนำเนื้อหาในหลักสูตรอุ่นใจ CYBER ไปสู่เยาวชนและนักเรียน ผ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ที่ครอบคลุมเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 245 เขต รวม 29,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ล่าสุดได้ ร่วมกับ “โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย” นำหลักสูตรอุ่นใจ CYBER เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมตั้งเป้าเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของประเทศ ที่นักเรียนทุกระดับชั้น คณะครู และบุคลากร เข้าเรียนรู้หลักสูตรอุ่นใจ CYBER และวัดระดับจนมีทักษะดิจิทัลครบ 100% ภายในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2565

446075

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญที่เราได้เริ่มขยายผลหลักสูตรอุ่นใจ CYBER เข้าไปสู่สถาบันการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านความร่วมมือกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ด้วยการนำหลักสูตรเข้าไปอยู่ในการเรียน การสอน หรือกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ทักษะดิจิทัล เพื่อส่งเสริมเป้าหมายให้เยาวชนยุคใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับโลกออนไลน์ สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ได้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้พร้อมใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างสรรค์

ความสำเร็จของการยกระดับหลักสูตรอุ่นใจ CYBER ในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือของ 3 ประสานสำคัญ ได้แก่ 1.) ตัวนักเรียนเองที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล 2.) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ 3.) สมาคมผู้ปกครองและครู ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนตระหนักถึงภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือการให้ความสำคัญจากสพฐ. โดยการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่เล็งเห็นประโยชน์ของความรู้ทักษะดิจิทัล โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอุ่นใจ CYBER จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อผลักดันเป้าหมายการสร้าง Digital Citizenship หรือ พลเมืองดิจิทัล ในอนาคต”

413973

นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กล่าวในฐานะส่วนหนึ่งในการขยายหลักสูตรไปยังโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ว่า “การปลูกฝังให้เยาวชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสพฐ. ที่ตั้งใจผลักดันให้เป็นแบบเรียนของเยาวชน ซึ่งจะช่วยยกระดับภาคการศึกษาไทยให้มีองค์ความรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรอุ่นใจ CYBER ของเอไอเอส ยังสอดคล้องกับแนวทางของโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เราจึงมีเป้าหมายสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ นำหลักสูตรอุ่นใจ CYBER ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลและความฉลาดทางดิจิทัลให้กับนักเรียน โดยปัจจุบันโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนแรกในประเทศที่นำหลักสูตรไปปรับใช้จริงอย่างเต็มรูปแบบ”

766017

นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า “โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ จึงได้เริ่มนำหลักสูตรอุ่นใจ CYBER เข้ามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2565 ซึ่งตั้งเป้าหมายที่บุคลากรรู้และจะให้นักเรียนกว่า 3,000 คน ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ผ่านการทดสอบองค์ความรู้และเรียนจบหลักสูตรครบทั้ง 100% ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด้วยการกระตุ้นให้ครูผู้สอนนำไปวางแผนและปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาวิทยาการคำนวณ และกิจกรรมแนะแนว เป็นต้น“

340630

ความเห็นถูกปิด