7 พรรคฝ่ายค้าน เตรียมพร้อมลุย เน้นอภิปราย 12 นโยบาย

7 พรรคฝ่ายค้าน เตรียมพร้อมลุย เน้นอภิปราย 12 นโยบาย  เพื่อไทย นำทีม 7 พรรคฝ่ายค้าน ประกาศความพร้อม ขอเน้นอภิปราย 12 นโยบายรัฐบาล และนโยบายเร่งด่วน

ความเห็นถูกปิด