โพลชี้ เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต เพราะอยากรวย อยากมีอำนาจ

“นิด้าโพล” ประชาชน 59.39% มองเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเพราะอยากรวย 31.53 % นับถือคนรวย คนมีอำนาจ คนมีอิทธิพล 33.36%ค่อนข้างเชื่อมั่น ต่อ สำนักงานอัยการสูงสุด ว่าไม่ทุจริต

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คดีทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 4-6 มีนาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 59.39 ระบุ สาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะ คนในสังคมส่วนใหญ่ อยากรวย อยากมี อยากได้, ร้อยละ 31.53 ระบุ คนในสังคมส่วนใหญ่ นับถือคนรวย คนมีอำนาจ คนมีอิทธิพล, ร้อยละ 23.05 ระบุ ช่องโหว่ของกฎหมาย, ร้อยละ 20.23 ระบุ ค่าครองชีพสูง เงินเดือนน้อย, ร้อยละ 17.63 ระบุ การได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย, ร้อยละ 17.40 ระบุ ค่านิยมแบบนิยมพวกพ้องและเครือญาติ ความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์, และ ร้อยละ 17.25 ระบุ การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ไม่เด็ดขาด และล่าช้า

 ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ในหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า ร้อยละ 33.36 ค่อนข้างเชื่อมั่น ต่อ สำนักงานอัยการสูงสุด ขณะ ร้อยละ 28.17 ระบุ ไม่ค่อยเชื่อมั่น และ ร้อยละ 16.79 ระบุ ไม่เชื่อมั่นเลย โดยมีเพียง ร้อยละ 14.73 ระบุ เชื่อมั่นมาก ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ประชาชน ไม่ค่อยเชื่อมั่นมาเป็นอันดับ 1 ทั้งหมด ประกอบด้วย ร้อยละ 34.74 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม โดยที่ ร้อยละ 30.15 ระบุ ค่อนข้างเชื่อมั่น, ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร้อยละ 34.05 ระบุ ไม่ค่อยเชื่อมั่น และเพียงร้อยละ 28.47 ระบุ ค่อนข้างเชื่อมั่น, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ร้อยละ 34.50 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น และ ร้อยละ 24.43 ระบุ ค่อนข้างเชื่อมั่น, กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร้อยละ 39.08 ระบุ ไม่ค่อยเชื่อมั่น และ ร้อยละ 22.14 ระบุ ค่อนข้างเชื่อมั่น ส่วนตำรวจหน่วยอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ บก.ปปป.) ร้อยละ 41.98 ระบุ ไม่ค่อยเชื่อมั่น และ ร้อยละ 29.77 ระบุ ไม่เชื่อมั่นเลย เป็นต้น

ความเห็นถูกปิด