โปรดเกล้าฯ “พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล” ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9)

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล” ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

โดยระบุ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

ความเห็นถูกปิด