เลือกตั้ง 66 : ปาร์ตี้ลิสต์พลังประชารัฐ 92 ลำดับ มีใครบ้าง ดูรายชื่อที่นี่

พรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้ง 66 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พ.ค. นี้ ก็เป็นอีกพรรคหนึ่งที่น่าจับตามองว่าจะได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เท่าใด ในกติกาที่ต่างออกไปจากบัตร 1 ใบ เป็น 2 ใบ โดยแยกแบบแบ่งเขตและแบบปาร์ตี้ลิสต์

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันอังคาร (4 เม.ย.) พรรคพลังประชารัฐก็ส่งรายชื่อผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว 92 รายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ 92 อันดับปาร์ตี้ลิสต์พลังประชารัฐ

 1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 2. นายสันติ พร้อมพัฒน์
 3. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
 4. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
 5. นายอุตตม สาวนายน
 6. นายไพบูลย์ นิติตะวัน
 7. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
 8. นางสาวพิม อัศวเหม
 9. นายวิรัช รัตนเศรษฐ
 10. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
 11. นายสกลธี ภัททิยกุล
 12. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
 13. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
 14. นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
 15. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
 16. นางสาวธนพร ศรีวิราช
 17. นายนิพันธ์ ศิริธร
 18. นายอภิชัย เตชะอุบล
 19. พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์
 20. นายปัญญา จีนาคำ
 21. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
 22. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
 23. นางสมพร จูมั่น
 24. นายชวน ชูจันทร์
 25. นายวิเชียร ชวลิต
 26. นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์
 27. นางวลัยพร รัตนเศรษฐ
 28. นายสุพร ดนัยตั้งตระกูล
 29. นายธนสาร ธรรมสอน
 30. นายสุธี พงษ์เพียรชอบ
 31. นายพิริยะ โตสกุลวงศ์
 32. นายไพรัตน์ ตันบรรจง
 33. นายธนากร มณีโชติ
 34. นายคุณปิน ติรณศักดิ์กุล
 35. นายบำรุง สักลอ
 36. นายเกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล
 37. นายราม คุรุวาณิชย์
 38. นายทักษิณ แก้วสามดวง
 39. นายสมพร ดำพริก
 40. นายภัฎ สุริวงษ์
 41. นายธีธวัช คำเงิน
 42. นายจาตุรงค์ ถนามกลาง
 43. พันตำรวจเอก วีระ สนจุมภะ
 44. นางมลธิชา ไชยบาล
 45. นายปิยทัศน์ พรพินิจพจศ์
 46. พันตำรวจโท อนุรักษ์ จิรจิตร
 47. นางสาวปุณิกา เศรษฐกุลดี
 48. นางภัทมน เพ็งส้ม
 49. นายพนม ประเสริฐศรี
 50. นายกีรติ เจริญศรี
 51. นายประวัติ กองเมืองปัก
 52. นางสาวสีตีฮาหยาด ปีไสย
 53. นายไพฑูรย์ ผิวผาง
 54. นายสิทธิพร แช่ม
 55. นายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล
 56. นางจิราภรณ์ สุพล
 57. นายสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ
 58. นางวิชญาดา บุญฤทธิ์
 59. นายวัชรพงศ์ ปิโย
 60. นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ
 61. นายธนบดี แจ่มแจ้ง
 62. นายสำเริง พนมวาสน์
 63. นายศรีรุ่ง รัตนศิลา
 64. นายสมชาย สินมา
 65. นางสุภาวดี สุวรรณประทีป
 66. นายรัฐชัย คงเกียรติคีรี
 67. นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์
 68. นางปรีมาส เหมะธุลิน
 69. นายพิษณุ เขื่อนเพชร
 70. นายอาดิษฐ์ กัลยาณมิตร
 71. นายบรรจง ยางยืน
 72. นายชาตรี อยู่ประเสริฐ
 73. นายเสน่ห์ ขาวโต
 74. นายกฤษณกร สิงคมาศ
 75. นายประพล เวียงนาค
 76. นายสายัณห์ ไกรนรา
 77. นายชาลี เจริญสุข
 78. พันตำรวจโท สมชาย โตเจริญ
 79. นายปริญญา วันทา
 80. นายแวฮามะ บากา
 81. นายพัฒนจักษ์ แพทย์รัฏณิ์
 82. นางสาววิชยา พิศสุวรรณ
 83. นายธนัชนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์
 84. นายสิริกาญจน์ ตั้งจิตนุสรณ์
 85. นายสว่าง นาคพันธ์
 86. นายสุชาติ อภิศักดิ์มนตรี
 87. นายวิสัย เขตสกุล
 88. นายธัญญเขตต์ ยาวาหาบ
 89. นายปกริช กี่สิ้น
 90. นายดฤทธิ์ บุศเนตร
 91. นายธนากร อุดมศรี
 92. นายสมนึก ล่องสมุทร

ความเห็นถูกปิด