เปิดภาพ พิธีย่ำพระสุริย์ศรี สวนสนามทางบก เป็นเกียรติแก่ ผบ.ทร. เกษียณอายุราชการ

พิธีย่ำพระสุริย์ศรี พร้อมสวนสนามทางบก เป็นเกียรติแก่ ผบ.ทร. ในโอกาสเกษียณอายุราชการ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางบก ซึ่งกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกำลังพลในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กล่าวรายงานตนแล้วเรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือไปยังปะรำพิธีฯ ในการนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กล่าวเทิดเกียรติ และมอบของที่ระลึก แก่ผู้บัญชาการทหารเรือ

จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวชื่นชมกำลังพลในพื้นที่ โดยมีใจความสำคัญว่า “หน่วยของกองทัพเรือที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สัตหีบแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพเรือทั้งในด้านการรักษาเอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และช่วยเหลือประชาชนทั้งในยามสงบและยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมาย โดยมีการบูรณาการการปฏิบัติ ทั้งกำลังรบ ยุทธบริการ และส่วนการศึกษา

โดยในรอบปีที่ผ่านมา หน่วยงานในพื้นที่นี้ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน บรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยกว่า 700 เตียง ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำมันที่รั่วไหล ลงสู่ทะเลด้วยการส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์สนับสนุนการขจัดคราบน้ำมันบริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง เปิดธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน รวมถึงดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อพัฒนาชุมชน บำเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

โดยทุกหน่วยงาน ณ ที่นี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของหน่วย ความมุ่งมั่น และตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมของกำลังพลทุกนาย” จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารชั้นยศนายพลเรือ ที่ครบเกษียณอายุราชการรวมถึง พลเรือเอก มนัสวี บูรณพงศ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม จากนั้นเป็นการแสดงโดดร่ม พิธีเชิญธงลง และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี

ต่อมาในเวลา 18.40 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจพลสวนสนามทางบก ซึ่งจัดกำลังสวนสนามประกอบด้วย กำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าร่วมในการสวนสนาม ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 55 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเรือ ให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น นำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วย ต้องดูแลหน่วยและสวัสดิการ กำลังพลชั้นผู้น้อย ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กองทัพเรือไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

ความเห็นถูกปิด