ลาออกยกชุด! คณะซอฟต์พาวเวอร์ สาขาแฟชั่น ประกาศยุติบทบาท คนส่งกำลังใจล้นหลาม

กมลนาถ องค์วรรณดี โพสต์ประกาศยุติการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่น

ประกาศยุติการดำเนินงานในตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการฯ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่น ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 31 มกราคม 2567

ข้าพเจ้า นางสาวกมลนาถ องค์วรรณดี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น ในฐานะตัวแทนคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(6) ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 268/2566 ได้มีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ และร่วมกันลงมติเห็นชอบในการยุติการดำเนินงานตำแหน่งดังกล่าวของทั้งคณะอนุกรรมการฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

โดยที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมกันดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำนโยบายและแผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมการใช้กลยุทธ์ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอในขั้นตอนแรกซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้า ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยุติการทำงานในตำแหน่งสำคัญนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่ให้โอกาสข้าพเจ้าและคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นของไทย

ความเห็นถูกปิด