ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุมช่วงประชุมเอเปค รอบศูนย์สิริกิติ์-19 โรงแรม

ห้ามชุมนุมช่วงประชุมเอเปค ในพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ 19 โรงแรมชั้นนำในกทม. ที่ผู้นำต่างชาติเข้าพัก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.2565 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ความว่า โดยที่การชุมนุมสาธารณะ ต้องไม่กีดขวางทางเข้า-ออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หารือการใช้บริการสถานที่ ตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

จึงสมควรกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และสถานที่พำนัก ของผู้แทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน สำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 เป็นสถานที่ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศให้สถานที่และถนนบริเวณอาณา โดยรอบสถานที่ตามแนบท้ายประกาศนี้ให้เป็นสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) ตั้งแต่วันที่ 14 – 19พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางระเบียบหรือคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และพื้นที่ถนน และบริเวณอาณาโดยรอบของสถานที่ตามประกาศ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565)

สำหรับแนบท้ายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ดังนี้

1. สถานที่จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2. สถานที่พำนักผู้แทนประเทศในการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ รวม 19 โรงแรม
2.1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ผู้แทน บูรไน
2.2 โรงแรมอนันตรา สยาม ผู้แทน สหรัฐอเมริกา

2.3 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ ผู้แทน สิงคโปร์
2.4 โรงแรมโรสวูด กรุงเทพ ผู้แทน นิวซีแลนด์
2.5 โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ผู้แทน เปรู
2.6 โรงแรมดิ แอทธินี ผู้แทน ไต้หวันและเวียดนาม
2.7 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ผู้แทน ญี่ปุ่น

ความเห็นถูกปิด