ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศบค. ประกาศ 28 จังหวัดรวมกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

คำสั่ง ศบค.กำหนดให้  28 จังหวัดรวมกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด คุมโควิด-19

ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 1/2564

เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กำหนดให้ 28 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดตราด
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดนนทบุรี
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดเพชรบุรี
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดระนอง
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดอ่างทอง

นอกจากนี้ ยังออกข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ซึ่งเนื้อหากำหนดข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ครอบคลุมถึงการห้ามใช้อาคารหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค, ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค, ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดเงื่อนไขการเปิดให้บริการ รวมถึงการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชน พร้อมขอให้งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

ความเห็นถูกปิด