รัฐสภาไม่เอาปลดล็อกท้องถิ่น! ชนะคะแนนแต่ขาดเสียง ส.ว. หนุน

ที่ประชุมรัฐสภามีมติเมื่อวันพุธ (7 ธ.ค.) ปฏิเสธร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่ง ที่มีเนื้อหาเพิ่มอำนาจและงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่เสนอโดยคณะก้าวหน้าและประชาชนเกือบ 80,000 รายชื่อ หรือที่เรียกว่าร่างกฎหมายปลดล็อกท้องถิ่น

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบหรือรับหลักการที่ 254 คะแนน สูงกว่าคะแนนไม่เห็นชอบหรือไม่รับหลักการที่ 245 คะแนน และงดออกเสียง 129 คะแนน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องได้รับเสียงเห็นชอบเกิน 50% ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ในรัฐสภาในขณะนั้น ซึ่งรวมคนที่ติดภารกิจอื่นและไม่เข้าร่วมประชุม จึงต้องได้ไม่น้อยกว่า 361 เสียง เพราะเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รวม 722 คน

อีกเงื่อนไขหนึ่งคือ ต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ด้วย หรือ 74 คน จาก ส.ว. ที่มีอยู่ในขณะนี้ 223 คน แต่ร่างกฎหมายปลดล็อกท้องถิ่นนี้กลับมีเสียง ส.ว. สนับสนุนเพียง 6 เสียงเท่านั้น

ดังนั้นแม้มีผู้เห็นชอบให้รับหลักการร่างกฎหมายนี้มากกว่า แต่ก็ไม่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าว

ความเห็นถูกปิด