ภูเก็ต ยกเลิกคำสั่ง “ถอดหน้ากากอนามัย” เมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งแล้ว หลังอนุญาตแค่วันเดียว

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศให้ประชาชนถอดหน้ากากอนามัยได้ เมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง ชายหาด สวนสาธารณะ หรือสถานที่ที่มาอากาศถ่ายเทได้สะดวก

แต่ล่าสุด วันที่ 2 มิถุนายน 2565 มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3793/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สาระสำคัญคือ ยกเลิกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและ ป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถาน ยานพาหนะส่วนบุคคล หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

ยกเว้น ให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ในระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือในขณะออกกำลังกาย หรือเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ความเห็นถูกปิด