กรมราชทัณฑ์ แจงเหตุไม่ใช้ น.ช. นำหน้าชื่อ “ทักษิณ” ยันไม่ได้เลือกปฏิบัติ

กรมราชทัณฑ์ แจงเหตุไม่ใช้ น.ช. นำหน้าชื่อ “ทักษิณ” ยันไม่ได้เลือกปฏิบัติ ผู้ต้องขังรายอื่นๆ ก็ทำเหมือนกัน

(16 ม.ค.67) กรมราชทัณฑ์ ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นการใช้คำนำหน้าชื่อสำหรับผู้ต้องขังที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ กรมราชทัณฑ์โดยเฉพาะ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีการพาดพิงและกล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ นั้น ให้อภิสิทธิ์การดูแลผู้ต้องขัง 2 มาตรฐาน และไม่ใช้คำนำหน้าชื่อว่า น.ช. กับ นายทักษิณ ว่า 

ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 นักโทษเด็ดขาด หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุดและให้หมายความ รวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้คำนำหน้าชื่อว่า นักโทษเด็ดขาดชาย น.ช. หรือนักโทษเด็ดขาดหญิง น.ญ. เป็นเพียงถ้อยคำที่ใช้ในการแบ่งประเภทของนักโทษเด็ดขาด โดยใช้เพศเป็นเกณฑ์กำหนดเท่านั้น ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

การใช้คำนำหน้าชื่อเหล่านี้จะใช้ในงานราชทัณฑ์ขณะถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำ / ทัณฑสถานเท่านั้น หากต้องมีการเปิดเผยชื่อ-นามสกุล ออกสู่สาธารณชน จะไม่ใช้คำนำหน้าชื่อด้วย น.ช. หรือ น.ญ. เพื่อบ่งบอกสถานะความเป็นผู้ต้องขัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในการคืนคนดีสู่สังคม รวมถึงอาจกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง เนื่องจากในปัจจุบันโลกโซเชียล และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและยังคงอยู่ในระบบอย่างยาวนาน จึงอาจทำให้เป็นการตีตรา ผู้ต้องขังเหล่านี้ไปตลอด  

ซึ่งกรมราชทัณฑ์ยังหวังว่าจะสามารถดำเนินการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังทุกราย ให้ได้รับการยอมรับจากสังคม และดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก อีกทั้ง กรมราชทัณฑ์ มิได้เลือกปฏิบัติใช้คำนำหน้าชื่อว่า นาย เฉพาะกับนายทักษิณเท่านั้น โดยที่ผ่านมาหากต้องมีการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของผู้ต้องขังรายอื่นๆ ออกสู่สาธารณชน จะใช้คำนำหน้าชื่อว่า นาย นาง หรือ นางสาว เช่นเดียวกันกับการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์เมื่อออกไปรักษาโรงพยาบาลภายนอก รวมถึงระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก็จะใช้คำนำหน้าชื่อเป็นนาย นาง หรือ นางสาว เช่นเดียวกัน

โดยกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับคำนำหน้าชื่อเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อมิให้เกิดการตีตราหรือบ่งบอกสถานะความเป็นผู้ต้องขังไปตลอดชีวิต   

ความเห็นถูกปิด